Nabór do służby

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 2 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko: ratownik.

O przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko ratownika, mogą się ubiegać osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,
 2. korzystają w pełni z praw publicznych,
 3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posiadają prawo jazdy kat. B,
 5. posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 6. nie byli karani sądownie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. potrafią pływać,
 8. odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy i służby w Państwowej Straży Pożarnej prosimy o dostarczenie do sekretariatu Komendy następujących dokumentów:

 1. podanie o pracę,
 2. curriculum vitae,
 3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. kserokopia książeczki wojskowej z kategorią zdrowia oraz wpisem regulującym stosunek do służby wojskowej,
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w tut. Komendzie w sekretariacie, w terminie do dnia 14 października 2011 r. włącznie (liczy się data wpływu).

Dokumenty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywane będą kandydatury osób mieszkających na terenie powiatu świeckiego oraz poza terenem powiatu do 15 km od siedziby komendy.