charakterystyka powiatu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w swieciu obejmuje swym działaniem północno-wschodni obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie jej działania znajduje się 11 gmin:

Gminy te zajmują ogólny obszar 1473 km2, co stanowi około 14% powierzchni województwa. Coroczna statystyczna liczba ludności kształtuje się w okolicy 97000 mieszkańców.

Na terenie rejonu rozmieszczone są 204 miejscowości, w tym 2 miasta (Świecie i Nowe). Pod nieużytki rolne objętych jest ogółem 77311 ha, co stanowi około 53% powierzchni powiatu. Lasy zajmują ogółem 53125 ha, tj. około 29% powierzchni powiatu.

W gospodarce rolnej dominują gospodarstwa indywidualne. Mimo dominacji rolnictwa i gospodarki leśnej występują tu też zakłady przemysłowe. Do zakładów przemysłowych o największym zagrożeniu pożarowym oraz innych zagrożeniach należy zaliczyć:

Oprócz w/w zakładów na terenie rejonu znajdują się obiekty o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi:

Przez teren dzaiłania Komendy Powiatowej PSP w Świeciu przebiegają dwie ważne drogi komunikacyjne. Jedną z nich jet droga ruchu kołowego łącząca trójmiasto z południem Polski. Druga to magistrala kolejowa stanowiąca ważny szlak łączący porty morskie z centralną i południową częścią Polski. te dwie drogi komunikacyjne, oprócz znaczenia w ruchu pasażerskim, odgrywają bardzo znaczącą rolę w gospodarce narodowej. Służą one do przewozu toksycznych substancji przemysłowych (TSP) stwarzających poważne zagrożenie dla funkcjonowania życia na terenie powiatu i terenach przyległych. Wschodnią część terenu powiatu świeckiego ogranicza rzeka Wisła a płynąca z północnego - zachodu i wpadająca do Wisły rzeka Wda przecina teren niemalże na dwie równe części.