Rekrutacja

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić:

  1. obywatel polski;
  2. niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. korzystający z pełni praw publicznych;
  4. posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  5. posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Art. 28 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny, a rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym, które zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
  2. na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym,
  3. we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018r. w sprawie postepowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018r. poz. 672) - POBIERZ.