Rekrutacja

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić:

 1. obywatel polski;
 2. niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. korzystający z pełni praw publicznych;
 4. posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 5. posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Art. 28 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny, a rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym, które zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
 2. na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym,
 3. we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
 2. test sprawności fizycznej,
 3. rozmowa kwalifikacyjna,
 4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Jeżeli nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić oprócz wyżej wskazanych obowiązkowych etapów, przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego takich jak:

 1. test wiedzy,
 2. test kompetencyjny,
 3. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),
 4. sprawdzian z pływania

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ;
 2. życiorys;
 3. kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 4. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postepowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisamio ochronie danych osobowych;
 6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych

System punktowy do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

 1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy- 15 punktów
 2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów ;
 3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;
 4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa- 25 punktów;
 5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;
 6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+ KPP -10 punktów;
 7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+ KPP+RT -15 punktów;
 8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+ KPP+RT+RW – 20 punktów;
 9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP- 15 punktów;
 10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. ) – 15 punktów;
 11. wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby- 15 punktów;
 12. prawo jazdy kat. C lub CE- 10 punktów
 13. prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;
 14. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.) nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
 15. dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór – 15 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Sposób liczenia punktów:

 1. za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 2. w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;
 3. kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP- szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
KPP- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
RT- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
RW- szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach
SGSP- Szkoła Główna Służby Pożarniczej

I. Próba wydolnościowa

Zmodyfikowana metoda harwardzka („HARWARD STEP-UP TEST”) Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

II. Próby sprawnościowe

 1. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:
  1. próby dla mężczyzn
   1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
   2. bieg na 50 m- w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
   3. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;
  2. próby dla kobiet:
   1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
   2. bieg na 50 m- w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy
   3. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń
 2. Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:
  1. próby dla mężczyzn są takie same jak próby mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;
  2. próby dla kobiet:
   1. siady proste z leżenia tyłem-20 powtórzeń,
   2. rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m,
   3. bieg wahadłowy 4 x 10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

Dodatkowe etapy postępowania kwalifikacyjnego:

I. Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Pytania obejmują problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postepowanie kwalifikacyjne.

Pytania testowe zawierają 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów

II. Test kompetencyjny

Test kompetencyjny trwa do 35 minut. W trakcie testu bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36 a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

III. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Test uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

IV. Sprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 8 stycznia 2016 r., poz. 30), które weszło w życie 9 stycznia 2016 roku

Szczegółowy opis próby wydolnościowej oraz testów sprawnościowych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych, profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2005 r., nr 261 poz. 2191) zał. nr 3 i 4